Časopis A & P (Art Communication & Popculture) je recenzovaným vedeckým periodikom Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

 

ISSN: 1339-9284

Evidenčné číslo (MK SR): EV 5162/15