Etické zásady publikovania

ZÁSADY PUBLIKAČNEJ ETIKY
vo vedeckom časopise A & P (Art Communication & Popculture)

Etické zásady publikovania vo vedeckom časopise A & P (Art Communication & Popculture) vychádzajú z pravidiel publikačnej etiky sformulovaných vo Vyhlásení databázy Scopus o výberovom procese časopisov (Statement on the Scopus Journal Selection Process z roku 2010), ako aj z odporúčaní medzinárodnej Komisie pre publikačnú etiku (Commitee on Publication Ethics) a neprotirečia všeobecným záväzným právnym predpisom platným na území Slovenskej republiky (sú v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve – Autorský zákon).

Vyhlásenie etických zásad publikovania v časopise A & P (Art Communication & Popculture)  súvisí s ambíciou jeho vydavateľa uverejňovať na stránkach tohto časopisu vedecké práce tej najvyššej kvality a s úsilím vyhnúť sa pritom akýmkoľvek publikačným pochybeniam a zlyhaniam. Ašpiráciou vydavateľa je zaradenie časopisu do medzinárodných databáz ERIH PLUS, Scopus a ISI Web of Knowledge.


Čl. I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Vydavateľom vedeckého časopisu A & P (Art Communication & Popculture) je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
Adresa vydavateľa:
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1
949 74  Nitra, Slovenská republika
IČO 00 157 716

2. Vydávanie časopisu po organizačnej a obsahovej stránke zabezpečuje Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Adresa redakcie:     
Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Filozofická fakulta UKF v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra, Slovenská republika
e-mail redakcie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
webová stránka časopisu: ..............................

3. Časopis vychádza dvakrát ročne – v apríli a októbri, a to v tlačenej podobe. Obsah čísla, slovenské a anglické abstrakty, ako aj kontakty na autorov článkov sú zverejnené na webovej stránke časopisu.

4. Vydávanie časopisu usmerňuje vedecká rada zložená z popredných slovenských a zahraničných odborníkov reprezentujúcich vedecký výskum v rozličných oblastiach umeleckej komunikácie a popkultúry.

5. Časopis vedie redakčná rada zložená z interných vedecko-pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie a ich blízkych spolupracovníkov z Filozofickej  fakulty UKF v Nitre  zastupujúcich rozličné oblasti umeleckej komunikácie a popkultúry. Redakčná rada rozhoduje o publikovaní článkov v časopise.

6. Článkom je písomné dielo autora (vrátane obrazových príloh, tabuliek, grafov a iných grafických prvkov) zverejnené v časopise. Až do vydania súhlasu redakčnej rady na publikovanie má predložený rukopis charakter návrhu článku.

7. Autorom je fyzická osoba, ktorá na základe svojho vedeckého výskumu pripraví a vydavateľovi predloží rukopis vedeckého článku. Za autora sa považuje aj fyzická osoba, ktorá na základe poverenia redakcie alebo z vlastnej iniciatívy pripraví pre časopis rukopis iného ako vedeckého článku (rozhovor, recenzia, kritika, glosa, reflexia). Rukopisy vedeckých článkov i rukopisy iných článkov môžu mať jedného autora alebo viacerých autorov (spoluautorov).

8. Spoluautorom je osoba, ktorá má v prípade predloženého spoločného vedeckého článku
viacerých autorov významný podiel na jeho rukopisnej verzii. Povinnosti autora uvedené v týchto zásadách publikačnej etiky sa primerane vzťahujú aj na spoluautorov rukopisu vedeckého článku. Zásady tejto publikačnej etiky sa vzťahujú aj na rukopisy iných typov článkov.

9. Rukopisy vedeckých článkov podliehajú recenzii dvoch odborníkov na danú tému. Recenzné konanie je anonymné dvojstranne (double-blind peer review) – autor ani recenzent nedostávajú informácie o tom, kto rukopis vedeckého článku recenzoval, resp. kto je autorom vedeckého článku.

10. Na rukopisy iných ako vedeckých článkov sa recenzentské posudky nevypracúvajú. Rozhovory, recenzie, kritiky, glosy a reflexie môžu byť zverejnené iba po schválení redakčnou radou, resp. šéfredaktorom a zostavovateľmi čísla.

11. Recenzent aj členovia redakčnej rady časopisu posudzujú obsah rukopisov bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, občianstvo alebo politické presvedčenie autora.
 

Čl. II. PUBLIKAČNÁ ETIKA AUTOROV

1. Rukopis vedeckého článku zaslaný redakcii časopisu A & P (Art Communication & Popculture) nesmie byť v recenznom konaní v inom domácom alebo zahraničnom časopise, ani uverejnený v odborných a iných periodikách. Aj predložené rukopisy iných článkov nesmú byť už publikované niekde inde.

2. Autor zodpovedá za originalitu rukopisu článku, za zvolenú metodiku výskumu i za interpretáciu publikovaných záverov. Vedecké závery, ktoré v minulosti boli, alebo sú v súčasnosti publikované v inom časopise a nie sú doplnené o nové skutočnosti, v časopise A & P (Art Communication & Popculture) nemôžu byť publikované. V prípade, že autor predkladá redakcii prepracovaný alebo doplnený rukopis vedeckého článku,
v poznámke na konci textu uvedie rozsah prepracovania/doplnenia a zverejní informácie o tom, kedy a kde bol publikovaný pôvodný článok.

3. Autor zodpovedá za správne a presné citovanie literatúry a prameňov použitých v rukopise vedeckého článku. Plagiátorstvo a využívanie nedôveryhodných zdrojov je neprijateľné a považuje sa za závažné porušenie publikačnej etiky.

4. Ak má rukopis článku viacerých autorov, dohodnú sa medzi sebou na poradí, v akom sa uvedú ich mená. Ako spoluautor nesmie byť uvedená osoba, ktorá sa významným spôsobom nepodieľala na príprave a vypracovaní rukopisu vedeckého článku, resp. neuskutočnila vlastný výskum, ktorého poznatky sú obsahom predloženého rukopisu vedeckého článku, ani osoba, ktorá neodsúhlasila finálnu verziu rukopisu článku, resp. nedala súhlas na publikovanie svojho mena v zozname spoluautorov.

5. Autor je povinný zverejniť na konci rukopisu vedeckého  článku všetky verejné zdroje,
z ktorých bol financovaný jeho výskum alebo publikovanie výsledkov obsiahnutých v rukopise vedeckého článku, ako aj inú formu podpory.

6. Autori sú povinní aktívne spolupracovať s redakciou časopisu počas recenzného konania, odstrániť alebo opraviť chyby, na ktoré ich upozornia recenzenti a členovia redakčnej rady a ihneď oznámiť redakcii všetky závažné chyby a nepresnosti v článkoch aj v prípade, ak ich dodatočne zistia sami.

7. Ak sa autor vedeckého článku nestotožní s pripomienkami a odporúčaniami recenzentov, má právo prostredníctvom šéfredaktora časopisu o tom informovať redakčnú radu. V takýchto prípadoch redakčná rada postupuje podľa osobitných pravidiel. Výsledné stanovisko redakčnej rady je pre autorov rukopisov článkov záväzné.

8.  Redakcia je povinná rešpektovať rozhodnutie autorov, ktorí sa rozhodnú vziať späť rukopisy vedeckých článkov, keďže sa nestotožnili so stanoviskom recenzentov alebo redakčnej rady.


Čl. III. PUBLIKAČNÁ ETIKA RECENZENTOV

1. Recenzentov rukopisov vedeckých článkov odporúčajú redakcii členovia redakčnej rady. Šéfredaktor pri objednávaní recenzentských posudkov prihliada na to, aby minimálne jeden recenzent nebol z rovnakého pracoviska ako autor odovzdaného rukopisu článku.

2. Recenzenti nesmú byť v konflikte záujmov s autormi a subjektmi financujúcimi výskum, ktorý je obsahom rukopisov vedeckých článkov. Recenzenti bezodkladne oznámia redakcii, či môžu/nemôžu vypracovať recenzentské posudky na predložené rukopisy vedeckých článkov v termínoch, ktoré stanoví redakcia.

3. Recenzent vypracuje recenzentský posudok v podobe formuláru, ktorý mu zašle redakčná rada. Zhodnotí odbornú úroveň článku a jeho potenciálny prínos k téme; autorskú kvalitu článku z hľadiska formálno-bibliografického, gramatického, štylistického, kompozičného, obsahového, metodologického, argumentačného; vyjadrí sa k odborným zdrojom a poznámkovému aparátu a článok odporučí/neodporučí publikovať.
Recenzentský posudok zašle redakcii v určenom termíne e-mailom a následne obidva podpísané dokumenty doručí redakcii aj v listinnej forme.

4. Recenzenti hodnotia obsahovú i formálnu stránku predložených rukopisov vedeckých článkov. Sú povinní upozorniť na prípadné odborné pochybenia autorov, ako aj ďalšie nedostatky rukopisov vedeckých článkov. Recenzenti taktiež upozornia redakciu, ak zistia, že podobné vedecké články boli už publikované v iných časopisoch alebo zborníkoch, resp. že autori v rukopisoch vedeckých článkov na podporu svojich tvrdení nepoužili relevantné zdroje.

5. Recenzentský posudok má byť napísaný stručne, vecne a zrozumiteľne, ak je to možné,
s cieľom pomôcť zlepšiť výslednú verziu rukopisu vedeckého článku po obsahovej i formálnej stránke. Nežiaduci je agresívny tón recenzenta znevažujúci autora.

6. Recenzentské posudky musia byť objektívne a sú dôverné. Redakcia ich anonymne (bez mien recenzentov) poskytuje výlučne autorom rukopisov vedeckých článkov a členom redakčnej rady ako podklad na rozhodovanie o tom, či rukopis vedeckého článku môže byť publikovaný v časopise.


Čl. IV. ZODPOVEDNOSŤ VYDAVATEĽA

1. Vydavateľ poveruje vydávaním časopisu redakciu. Redakciu časopisu vedie a navonok zastupuje šéfredaktor.

2. Redakcia potvrdzuje autorovi prijatie rukopisu článku. Má právo odmietnuť rukopis článku, ktorý nekorešponduje s odborným zameraním časopisu, nerešpektuje jeho vedecký charakter, alebo ak zistí, že zaslaný rukopis článku je v rozpore so zásadami publikačnej etiky.

3. Šéfredaktor, resp. zostavovatelia predtým, ako zašlú rukopisy vedeckých článkov recenzentom, skontrolujú, či spĺňajú formálne náležitosti podľa pokynov pre autorov. Po autorskom zapracovaní pripomienok z posudkov redakcia články zrediguje a zabezpečí ich jazykovú i technickú úpravu.

4. Šéfredaktor v komunikácii s autormi, recenzentmi a členmi redakčnej rady kladie dôraz na korektnosť, objektívnosť a nestrannosť. Upozorňuje redakčnú radu na prípadné podozrenia z konfliktov záujmov a ich možné dôsledky.

5. Redakcia chráni dôvernosť osobných údajov, obsah recenzentských posudkov a korešpondenciu s autormi a recenzentmi.

6. Redakcia zverejňuje na webe pokyny pre autorov článkov a v prípade potreby ich so súhlasom redakčnej rady aktualizuje.

7. Po schválení redakčnou radou redakcia zabezpečuje zverejnenie a aktualizáciu zásad publikačnej etiky na webe. Na pravidlá publikačnej etiky neustále upozorňuje autorov i recenzentov.

Čl. V. ZODPOVEDNOSŤ REDAKČNEJ RADY

1. Redakčná rada garantuje záväznosť zásad publikačnej etiky a ich dodržiavanie všetkými subjektmi podieľajúcimi sa na tvorbe časopisu.

2. Redakčná rada udržiava vedeckú úroveň časopisu. Upozorňuje autorov na nedostatky alebo prípadné odborné pochybenia a vydáva súhlas na publikovanie rukopisov článkov.

3. Redakčná rada schvaľuje obsah jednotlivých čísel časopisu. Má právo vydávať výzvy na uverejnenie tematicky príbuzných vedeckých článkov a z tohto titulu jednorazovo zostavením monotematického bloku príspevkov poverovať odborníkov (zostavovateľov) nielen z vlastných radov, ale aj z radov odborníkov, ktorí nie sú členmi redakčnej rady, resp. nie sú zamestnancami vydavateľa.  

4. Redakčná rada nemôže vydať súhlas na publikovanie nerecenzovaného rukopisu vedeckého článku.

5. Redakčná rada preskúmava podozrenia z porušenia publikačnej etiky. Závažné porušenia sa potrestajú ukončením spolupráce s porušiteľom na celé obdobie vydávania časopisu.

 
Čl. VI. ZODPOVEDNOSŤ VEDECKEJ RADY

1.    Vedecká rada garantuje vedeckú úroveň časopisu a stanovuje tematický záber časopisu.

2. Vedecká rada sleduje dodržiavanie zásad publikačnej etiky v redakčnej praxi.

3. Vedecká rada podáva návrhy na skvalitnenie činnosti redakčnej rady.

Čl. VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Autor svoj súhlas s bezodplatným zverejnením svojho článku v časopise A & P (Art Communication & Popculture) vyjadruje tým, že redakcii odovzdá verziu svojho článku upravenú podľa požiadaviek recenzentov, príp. zostavovateľov a redakcie.

2. Autorské práva (copyright) zostávajú vo vlastníctve autora, resp. spoluautorov článku.

3. Porušenie čl. III. až V. týchto zásad môže byť kvalifikované ako závažné porušenie zmluvnej povinnosti vydavateľa.

4. Za publikovanie vedeckých a iných článkov v časopise A & P (Art Communication & Popculture) sa jeho vydavateľovi neplatí.  

Tieto Etické zásady publikovania nadobúdajú účinnosť dňom 1. 5. 2016.