Pokyny k úprave rukopisu

Štruktúra rukopisu

Názov príspevku v primárnom jazyku/v jazyku príspevku
Názov v príspevku v sekundárnom jazyku (v angličtine, ak je príspevok v slovenčine)
Meno a priezvisko autora
Abstrakt v primárnom jazyku
Kľúčové slová v primárnom jazyku
Abstrakt v sekundárnom jazyku
Kľúčové slová v sekundárnom jazyku


Text príspevku

Pramene
Literatúra
Kontaktné údaje
       
k príspevku prosíme priložiť abstrakt a kľúčové slová v jazyku príspevku (max. 1200 znakov) + abstrakt, kľúčové slová a názov príspevku v anglickom jazyku (max. 1200 znakov), resp. v slovenskom jazyku (pri cudzojazyčných textoch) a kontakt na autora: tituly, meno a priezvisko, plný názov pracoviska (vrátane korešpondenčnej adresy), mailový kontakt

Pokyny k formátovaniu príspevkov:
Times New Roman, 1,5 riadkovanie, písmo 12
bibliografické odkazy sú umiestnené v texte, a to v zátvorke a vo formáte meno, rok, číslo strany – napr. (Miko, 1989, s. 12)
poznámky pod čiarou majú predmetný charakter – dopĺňajú hlavný text
na konci textu sa uvádza zoznam prameňov/primárnych zdrojov (umeleckých diel) a zoznam literatúry/sekundárnych zdrojov podľa harvardského systému citovania (pozri https://www.uk.ukf.sk/data/epca/harvard-iso690.pdf), a to pri najbežnejších druhoch zdrojov v nasledujúcej podobe:

Knihy a monografické publikácie
Autor, rok. Názov publikácie. Miesto vydania: vydavateľ. Počet strán. ISBN.
SLOTERDIJK, Peter, 2013. Kritika cynického rozumu. Bratislava: Kalligram. 696 s. ISBN 978-80-8101-725-4.
BROWN, Dan, 2014. Inferno. Preložil Otakar KOŘÍNEK. Bratislava: Ikar. 552 s. ISBN 97-8805-5135-46-5.
   
Články v časopisoch
Autor, rok. Názov príspevku. Názov časopisu. Číslovanie, strany. ISSN.
BOTTING, Fred, 2007. HypocriteVampire... GothicStudies.Vol. 9, no. 1, s. 16-49. ISSN 1362-7937.

Príspevky v zborníkoch
Autor, rok. Názov príspevku. In: Názov zborníka. Miesto vydania: vydavateľ, strany. ISBN (alebo ISSN).   
REICH-RANICKI, Marcel, 1990. Der RomancierJoseph Roth. In: Joseph Roth: Interpretation – Kritik – Rezeption.Akten des internationalen, interdisziplinärenSymposions 1989. Tübingen: StauffenburgVerlag, s. 261-268. ISBN 978-3923721450.

Príspevky v online časopisoch/seriáloch.
Autor. Názov príspevku. Názov časopisu [typ nosiče]. Rok, číslovanie, strany [dátum citovania]. ISSN. Dostupné z: DOI alebo adresa.
AHMED, Aaliya. Women and Soap-Operas: Popularity, Portrayal and Perception. InternationalJournalofScientific and ResearchPublications [online]. 2012, Vol. 2, no. 6, 1 – 6 [cit. 10. 9. 2014]. ISSN 2250-3153. Dostupné z: http://www.ijsrp.org/research_paper_jun2012/ijsrp-June-2012-47.pdf

Film
Názov filmu [typ nosiča/médium]. Réžia. Krajina produkcie, rok premiéry v krajine produkcie.
Lego príbeh [The Lego Movie] [film]. Réžia Phil LORD – Chris MILLER. Austrália/USA/Dánsko, 2014.

špecifické bibliografické zápisy konzultuje s autorom redakcia